Rekrutacja na rok szkolny 2015/2016
 
Aktualności 2015-03-02; Autor: Elżbieta Bielak
 

 

                                  OGÓLNE ZASADY DOTYCZĄCE REKRUTACJI
                                       DO SAMORZĄDOWYCH PRZEDSZKOLI
                                              NA ROK SZKOLNY 2015/2016

     Wnioski o przyjęcie do samorządowych przedszkoli / oddziałów przedszkolnych w
szkołach można składać w dniach 9 - 31 marca 2015 r.
     Elektroniczny serwis rekrutacyjny dla rodziców funkcjonuje od godz. 9.00 - 9 marca 2015r.,

1. Rekrutacja na rok szkolnych 2015/2016 prowadzona jest z wykorzystaniem systemu informatycznego: elektronicznego serwisu rekrutacyjnego dla rodziców Formico (https://krakow.formico.pl).


2. System rekrutacji oparty jest o jednolite kryteria naboru określone uchwałą
nr VI/76/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 stycznia 2015 r.

3. Do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dzieci
zapisywane są jeden raz, na cały etap edukacji przedszkolnej w danym
przedszkolu/szkole. W kolejnych latach rodzice składają jedynie Deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego.


4. Rodzice zapisując dziecko, mają prawo wskazać dowolną liczbę samorządowych
przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, w preferowanej
przez siebie kolejności.

                                                      Zasady rekrutacji:


I. Dzieci zapisywane do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole po raz
pierwszy.

Rodzice zapisując dziecko do przedszkola/ oddziału przedszkolnego w szkole po raz pierwszy wypełniają w formie elektronicznej, a następnie drukują i podpisują
Wniosek o przyjęcie. Osoby niemające dostępu do Internetu mogą wypełnić Wniosek o przyjęcie odręcznie - Formularze można pobrać w przedszkolu. Niezależnie od sposobu wypełnienia Wniosku o przyjęcie (odręcznie bądź w formie wydruku komputerowego)
należy go złożyć w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru (wskazanemu/wskazanej przez rodziców jako pierwsze/pierwsza). Niezłożenie w terminie do 31 marca 2015 r.
wypełnionego Wniosku o przyjęcie do przedszkola/szkoły pierwszego wyboru spowoduje nieuczestniczenie dziecka w rekrutacji.
Rodzice składają tylko jeden Wniosek o przyjęcie - do przedszkola/szkoły pierwszego wyboru. Złożenie większej ilości Wniosków o przyjęcie do różnych przedszkoli/szkół -
spowoduje zapisanie Wniosku tylko w tym przedszkolu/tej placówce, w którym/której dyrektor jako pierwszy dokona jego akceptacji w systemie. Możliwość wprowadzenie pozostałych Wniosków zostaje automatycznie zablokowane.
Uwaga:
Dzieci urodzone po 31.12.2012 r. nie będą uczestniczyły w rekrutacji elektronicznej. Rodzice tych dzieci (po ukończeniu przez nie 2,5 r.ż.) mogą starać się o przyjęcie do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych po rekrutacji uzupełniającej (tj. od 1 września 2015 r.), jeżeli wybrane przez rodziców przedszkole/szkoła będzie nadal dysponowało/dysponowała wolnymi miejscami.

II. Dzieci spełniające roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne w roku
szkolnym 2015/2016 (tj. urodzone w 2010 r. lub wcześniej - jeżeli korzystają z
odroczenia obowiązku szkolnego) przyjmowane są do przedszkoli/oddziałów
przedszkolnych w szkołach podstawowych w pierwszej kolejności.
Ponadto prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym
2015/2016 mają dzieci 4 letnie (tj. urodzone w 2011 r.)
Przy rekrutacji nie jest brana pod uwagę kolejność zgłoszeń.

III. Dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych.


Dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez
publiczną poradnię psychologiczno - pedagogiczną kierowane będą do samorządowych przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej na podstawie skierowania wydanego przez Wydział Edukacji UMK po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego.
Uwaga:
Rodzice dzieci objętych obowiązkiem szkolnym (tj. urodzonych przed 1 stycznia
2010 r.) chcący zapisać dziecko do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole
lub kontynuować wychowanie przedszkolne ich dziecka, winni dołączyć do Wniosku o przyjęcie/ Deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego decyzję dyrektora obwodowej szkoły podstawowej o odroczeniu obowiązku szkolnego.

IV. Dzieci mające stałe miejsce zamieszkania poza Gminą Miejską Kraków.


Rodzice dzieci zamieszkałych poza Krakowem mogą ubiegać się o przyjęcie dzieci
do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków po zakończeniu rekrutacji uzupełniającej (czyli po 31 sierpnia 2015 r.), jeżeli wybrane przez rodziców przedszkole/szkoła będzie nadal dysponowało/dysponowała wolnymi miejscami.

V. Dzieci zmieniające przedszkole.


Rodzice, którzy zamierzają zapisać dziecko do innego samorządowego przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, niż to, do którego
dziecko obecnie uczęszcza, muszą pamiętać, że w takim przypadku rekrutacja
odbywa się na takich samych zasadach, jak w przypadku dziecka zapisywane
go po raz pierwszy. W związku z tym, rodzic powinien wypełnić Wniosek o przyjęcie i
złożyć go w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru. Rodzic musi jednak pamiętać, że w przypadku nieprzyjęcia dziecka do przedszkola/szkoły, miejsce w dotychczasowym przedszkolu/szkole nie jest dla niego zarezerwowane.


Przyjmowanie wniosków w Samorządowym Przedszkolu nr 87 "Lajkonik" odbywać się będzie w dniach 9 -  31 marca 2015 r. w godzinach:

- poniedziałki - w godz. 8.00 - 16.00
- wtorki - 9.00 - 17.00
- środy - 8.00 - 16.00
- czwartki - 9.00 - 17.00
- piątki - 8.00 - 15.00.

      Więcej informacji na http://portaledukacyjny.krakow.pl/web/guest%20/rekrutacja-do-przedszkoli


 

WSTECZ Artykuł czytany: 6170 razy
 
TWOIM ZDANIEM

DODAJ KOMENTARZ    
 

 

     
ZŁOTA MYŚL
"Wychowanie dziecka, to nie miła zabawa, a zadanie, w które trzeba włożyć wysiłek bezsennych nocy, kapitał ciężkich przeżyć i wiele myśli ..."

Janusz Korczak  


Samorządowe Przedszkole Nr 87
"Lajkonik"
ul. Spółdzielców 7
30-682 Kraków

Tel: 12 655 -51-97
www.lajkonik87.pl00077416

Mirosław Kuduk © 2013
  Proszę czekać...  
 
  Proszę czekać...  
 
    

 
 


 

   
Profesjonalny Hosting